Hoppa till innehåll

Personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
 
Ändamål med behandlingen
När du ansöker till och deltar i vuxenutbildningen samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna behandla din ansökan. Dessa registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 
Vilka uppgifter behandlar vi om dig?
Förutom de uppgifter som du lämnar när du söker till vuxenutbildningen, namn, personnummer, e-post och telefonnummer så hämtar vi din adress från Skatteverkets folkbokföringsregister.
 
Rättslig grund för behandlingen
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
 
Vilka delar vi dina personuppgifter med
Om du blir antagen till en utbildning lämnas dina personuppgifter ut till den utbildningsanordnare (skola) du ska studera vid. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden och Statistiska centralbyrån samt till våra IT-leverantörer. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vi överför inga personuppgifter till tredje land.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i 5 år. Betyg bevaras för alltid.
Din ansökan är en offentlig handling
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 
Dina rättigheter som registrerad
Som registrerad har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som kommunen behandlar i ett så kallat registerutdrag. För att begära ett registerutdrag, logga in med e-legitimation i e-tjänsten Begäran om registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Du har rätt att begära rättelse om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga eller komplettera ofullständiga uppgifter.
 
Synpunkter eller klagomål
Vi är tacksamma om du meddelar oss om det är någonting som du är missnöjd med avseende personuppgiftsbehandlingen. Synpunkter på personuppgiftsbehandling lämnas i första hand till ansvarig via Vuxenutbildningen@skolasodertalje.se eller 08-523 013 49.


Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kan du kontakta Södertälje kommuns dataskyddsombud. Du når dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sodertalje.se eller Security Solution Scandinavia AB, Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal. Telefon: 031-98 90 00.
 
Om du fortfarande inte är nöjd med hur Södertälje kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), besök www.imy.se.

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk)